Đào tạo tại TNUT

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp được thành lập ngày 19/8/1965 theo quyết định số 164/CP Hội đồng Chính phủ. Tính đến năm 2022, trường đã có lịch sử gần 60 năm với nhiều giai đoạn và tên gọi khác nhau

Hiện nay, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thực hiện nhiệm vụ đào tạo Đại học (chính quy, liên thông, VB2, VLVH, Liên kết, Tiên tiến) và Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Quy chế:

Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ.

Quy chế tổ chức đào tạo Chương trình tiên tiến giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ.

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ.

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Đào tạo tại TNUT
Các chương trình Đào tạo và chuẩn đầu ra