Công khai thu chi tài chính

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học (Cập nhật T6/2023)

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Bieu 21_6.2023.pdf (TẢI FILE).