Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Biểu mẫu 18C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành; Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn - Học kỳ 2

Biểu mẫu 18C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành; Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn - Học kỳ 2

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

18c.pdf (TẢI FILE).