Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Danh sách sinh viên dự xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm miễn học các học phần tiếng Anh tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2023.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

UPWEB.pdf (TẢI FILE).