Công khai thông tin theo công văn 2003/ĐHTN

Biểu mẫu 01-ĐHTN: Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Bieu 1-ĐHTN_6.2023.pdf (TẢI FILE).