Công khai thông tin theo thông tư 36/BGDĐT

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp