Sự kiện

Bế mạc đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Bế mạc đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp