Đề tài cấp Cơ sở

Xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy và công tác Học sinh sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

MS: T2021-ĐH10

Chủ nhiệm: Đỗ Duy Cốp 

Thành viên: CNĐT: Đỗ Duy Cốp