Đề tài cấp Cơ sở

Hệ thống tương tác trực tuyến hỗ trợ giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị bậc đại học, cao đẳng ở Việt Nam

MS: T2009-09

Chủ nhiệm: CN: Đỗ Hoàng Ánh CTV: Nguyên Thị Vân Anh