Kiểm định chất lượng

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (QĐ số 263/QĐ-KĐCL ngày 16/3/2023)
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (QĐ số 263/QĐ-KĐCL ngày 16/3/2023)
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật cơ khí (QĐ số 263/QĐ-KĐCL ngày 16/3/2023)
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật cơ khí
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện (QĐ số 263/QĐ-KĐCL ngày 16/3/2023)
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kỹ sư chính quy trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện