Tiến sĩ

Quy trình tổ chức học phần đào tạo trình độ tiến sĩ

25/11/2022
Quy trình tổ chức học phần đào tạo trình độ tiến sĩ

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức đánh giá luận án cấp cơ sở

25/11/2022
Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức đánh giá luận án cấp cơ sở

QT phản biện độc lập luận án TS của ĐHTN

25/11/2022
QT phản biện độc lập luận án TS của ĐHTN

QT tiếp nhận HS và tổ chức đánh giá luận án TS cấp trường

25/11/2022
QT tiếp nhận HS và tổ chức đánh giá luận án TS cấp trường

QT xét công nhận tốt nghiệp & cấp bằng TS

25/11/2022
QT xét công nhận tốt nghiệp & cấp bằng TS