Thạc sĩ

QT tổ chức HP đào tạo trình độ Thạc sĩ

25/11/2022
QT tổ chức HP đào tạo trình độ Thạc sĩ

QT tổ chức đánh giá đề cương và giao đề tài luận văn thạc sĩ

25/11/2022
QT tổ chức đánh giá đề cương và giao đề tài luận văn thạc sĩ

QT tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ

25/11/2022
QT tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ

QT tổ chức xét công nhận tốt nghiệp & cấp bằng thạc sĩ

25/11/2022
QT tổ chức xét công nhận tốt nghiệp & cấp bằng thạc sĩ

Quy trình thẩm định luận văn Thạc sĩ

25/11/2022
Quy trình thẩm định luận văn Thạc sĩ