Công khai theo năm học
27/12/2022

Báo cáo

Biểu mẫu 18C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành; Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn - Học kỳ 2

05/12/2022
Biểu mẫu 18C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành; Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn - Học kỳ 2