Công khai thông tin theo thông tư 36/BGDĐT

Biểu 18: Công khai thông tin các hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Biểu 18 LTĐT_T4.2024.pdf (TẢI FILE).