Hợp tác

Quy định của quỹ học bổng Cơ - Điện

Mục đích của học bổng cơ điện

Tạo điều kiện để các thế hệ cơ điện, các nhà tài trợ tiếp xúc, động viên về tinh thần, vật chất cho thế hệ sinh viên ngày nay trong cuộc sống, học tập và sau tốt nghiệp, qua đó gìn giữ, phát triển truyền thống cơ điện của nhà trường.

Để nhà trường xây dựng niềm tin, gắn kết với các thế hệ cơ điện, hội cơ điện, hội cựu sinh viên, các cựu giáo chức, cựu cán bộ viên chức, cựu sinh viên và doanh nghiệp, nhà máy, các tổ chức cá nhân trong và ngoài trường, qua đó từng bước xây dựng hình ảnh của nhà trường trong xã hội.

Khuyến khích khai thác, mở rộng nguồn thu, thu hút các nguồn lực tài trợ tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho sinh viên nhà trường có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, đời sống, sinh viên có thành tích học tập tốt, giúp sinh viên trong công tác hướng nghiệp, việc làm sau tốt nghiệp;

Nguyên tắc

Quỹ chỉ sử dụng cho sinh viên mà không có mục đích nào khác; đảm bảo công khai minh bạch với các thế hệ cơ điện và nhà tài trợ;

Tham gia xây dựng quỹ và đối tượng nhận học bổng

1. Tham gia xây dựng quỹ: là các thế hệ cơ điện, các nhà tài trợ có mong muốn tự nguyện tham gia, đóng góp xây dựng quỹ.

2. Nhận học bổng: là sinh viên đang học tập tại trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên, thỏa mãn các điều kiện để nhận học bổng.