Bản tin Cựu sinh viên

Hoạt động của Hội Cựu sinh viên K20: Gặp mặt K20M năm 2019