Bản tin Cựu sinh viên

Hoạt động của Hội Cựu sinh viên CĐ97: Kỷ niệm 20 năm gặp mặt