Tuyển dụng trong nước

Thông báo thực tập Tốt nghiệp, thực tập trải nghiệm có hưởng lương đợt tháng 03.2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ III năm học 2022 – 2023; Căn cứ nhu cầu thực tập có hưởng lương của sinh viên, Nhà trường thông báo tới các Khoa chuyên môn và toàn thể sinh viên các nội dung về chương trình thực tập tốt nghiệp, thực tập trải nghiệm có hưởng lương trong học kỳ III năm học 2022 – 2023

tb thuctap03.2023.jpg

Link đăng ký

https://bit.ly/thuctap_032023