Tuyển dụng nhà trường

Thông báo số 851/TB-ĐHKTCN ngày 12/10/2022 về việc tuyển dụng việc làm đợt tháng 10/2022

Thông báo số 851/TB-ĐHKTCN ngày 12/10/2022 về việc tuyển dụng việc làm đợt tháng 10/2022

TB-851-pdf.png