Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật vật liệu trình độ đại học có mục đích đào tạo những chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật vật liệu. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Ky thuat Vat lieu (web).pdf (TẢI FILE).