Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí

Đào tạo kỹ sư/cử nhân Kỹ thuật Cơ khí theo định hướng ứng dụng, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về Cơ khí Chế tạo máy; có khả năng phân tích, sáng tạo công nghệ, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực lập kế hoạch, xây dựng dự án phát triển sản xuất, tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Kỹ thuật Cơ khí (web).pdf (TẢI FILE).