Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử theo định hướng ứng dụng nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn tri thức mới đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

KTCDT.pdf (TẢI FILE).