Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Đào tạo Cử nhân hoặc Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về điện, điện tử để phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực tư vấn, thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử, có phẩm chất chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Công nghệ KT điện, điện tử (web).pdf (TẢI FILE).