Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ đại học đào tạo Cử nhân và Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức kỹ thuật chuyên sâu về Công nghệ chế tạo máy

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ đại học đào tạo Cử
nhân và Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng
kỹ thuật cốt lõi và kiến thức kỹ thuật chuyên sâu về Công nghệ chế tạo máy; có khả năng
lập quy trình sản xuất, chế tạo, lắp ráp các sản phẩm cơ khí; vận hành, bảo trì các thiết bị
kỹ thuật trong quá trình sản xuất các sản phẩm cơ khí; có năng lực giao tiếp, làm việc độc
lập và làm việc nhóm; có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp
ứng yêu cầu phát triển của ngành và của xã hội.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Công nghệ Chế tạo máy (web).pdf (TẢI FILE).