Thông Báo

Thông báo về đăng ký dự tuyển đào tạo Đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2024
Thực hiện kế hoạch Hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban tổ chức Trung ương thông báo việc đăng ký dự tuyển 15 chỉ tiêu học đại học và...