Biểu 6: Thông báo công khai số lương sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học