Tin tức

Quyết định vv thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp
Quyết định vv thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp
Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp
Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện cho các cử nhân chuyên ngành Quản lý công nghiệp có những kiến thức cơ sở và chuyên m...