Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 20: C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi - Học kỳ 2

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Biểu 20-C.pdf (TẢI FILE).