Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 20: C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi (cập nhật T6/2023)

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Bieu 20 C_5.2023.pdf (TẢI FILE).