Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Biểu mẫu 18: I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn (Cập nhật T6/2023)

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Bieu 18 I_6.2023.pdf (TẢI FILE).