Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Biểu mẫu 18: B. Công khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Bieu18B_T11.2022.pdf (TẢI FILE).