Phòng Kế hoạch Tài chính

Cập nhật lúc: 16:32 ngày 15/01/2014 | Lượt xem: 7966

Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1164/QĐ - ĐHTN (Thái Nguyên,  ngày 13/10/2011) của Giám đốc ĐHTN

1. Chức năng

- Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực quản lý công tác kế hoạch tài chính và kế toán của Nhà trường

- Xây dựng kế hoạch ngân sách và các nguồn thu hợp pháp, quản lý thu chi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

- Tư vấn triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh theo đúng các ngành nghề đào tạo của Nhà trường nhằm gắn công tác nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất; là cơ sở triển khai ứng dụng các kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng kế hoạch tài chính năm.

2.2. Lập dự toán thu chi từ ngân sách và các nguồn thu hợp pháp khác.

2.3. Quản lý hệ thống sổ sách, chứng từ theo quy định.

2.4. Kiểm tra các chứng từ tài chính trước khi trình Hiệu trưởng ký

2.5. Lập báo cáo tài chính theo quy định.

2.6. Công khai thu chi tài chính của nhà trường theo các quy định.

2.7. Tiến hành thanh quyết toán các hạng mục theo chế độ chính sách trong trường.

2.8. Quản lý trực tiếp hoạt động doanh thu của công ty TNHH.

Nhiệm vụ chi tiết

1. Nhiệm vụ chính:

1.1.  Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, chế độ chính sách của Nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường để xây dựng kế hoạch ngân sách năm tài chính trình Hiệu trưởng duyệt.

1.2. Tổ chức việc lập và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao.

1.3.  Đề xuất với Ban Giám hiệu về phân bổ dự toán ngân sách được giao để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.

1.4.  Kế hoạch hoá việc sử dụng các nguồn kinh phí theo tháng, quý, năm.

1.5. Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng luật ngân sách, pháp lệnh kế toán, thống kê của Nhà nước.

1.6. Thẩm tra, kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng ký duyệt.

1.7.  Lập báo cáo tính hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác kịp thời đúng chế độ quy định.

1.8. Thực hiện chế độ thu nộp ngân sách.

1.9. Thực hiện công khai tài chính; công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu chi hợp pháp của Nhà trường theo quy định hiện hành.

1.10.  Thực hiện việc lưu trữ tài liệu kế toán phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu.

1.11.  Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh, sinh viên lập kế hoạch thu học phí, thu tiền nhà Ký túc xá sinh viên, tiền trông xe sinh viên, lệ phí tuyển sinh hệ không chính quy,... theo quy định hiện hành.

1.12.  Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quỹ lương, quỹ học bổng và lập chứng từ chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, học bổng học sinh, sinh viên theo chế độ hiện hành và quy định nội bộ của Nhà trường.

1.13.  Phối hợp với phòng Quản trị - phục vụ thực hiện quy định về công tác quản lý tài sản trong nhà trường; có kế hoạch trang bị mới và sử dụng hiệu quả tài sản được giao. Hàng năm lập kế hoạch kiểm kê, lập báo cáo thanh lý tài sản không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng, tính khấu hao tài sản theo quy định.

1.14.  Thực hiện các nhiệm vụ khác bắt nguồn hoặc có liên quan đến công tác kế hoạch; quản lý tài chính – tài sản; tổ chức công tác kế toán – thống kê và các dự án, phương án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở vật chất.

1.15. Thực hiện công tác kiểm tra và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh theo dúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

2. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do nhà trường phân công.