Về việc thực tập tốt nghiệp có hưởng lương học kỳ I năm học 2022 -2023