Công khai thông tin theo thông tư 36/BGDĐT

Tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp