Thông báo V/v tuyển dụng cán bộ nguồn tập đoàn KHKT Hồng Hải năm 2022