Thông báo V/v triển khai bổ sung Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm 2022