Thông báo vv tiếp nhận sinh viên K55 trở lại trường đào tạo tập trung