Thông báo vv đăng ký tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19 (đợt tháng 12/2021)