Thông báo V/v đăng ký nhu cầu tiêm vắc - xin phòng chống dịch COVID - 19 (đợt 1)