Thông báo về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022