Thông báo Về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021 đối với sinh viên CTTT