Thông báo Về việc nộp tiền học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 đối với học viên Cao học và NCS