Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội Học kỳ I năm học 2022 -2023