Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ I năm học 2022 -2023