Thông báo về việc lập danh sách các đối tượng sinh viên được nhận quà tết năm 2014