Thông báo Về việc đối chiếu và bổ sung thông tin nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021