Tuyển dụng nhà trường

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2023

Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định năm 2023. Tổng 20 suất học bổng Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và 01 học bổng thực tập chuyên ngành. Hạn nộp hồ sơ trước 22/6/2023

2023. Rumani 1_Page_1.jpg2023. Rumani 1_Page_2.jpg2023. Rumani 1_Page_3.jpg2023. Rumani 1_Page_4.jpg