Thông báo tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên hệ Đại hoc chính quy - Đợt 1

DANH MỤC