Thông báo số 810/TB-ĐHKTCN ngày 28/9/2022 về việc đối chiếu và bổ sung thông tin nộp học phí