Thông báo Rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế HSSV khi bị giảm thẻ đối tượng khác